ŚWIETLICA SZKOLNA

Sylwia Weise, Sylwia Dybionka

Zasady i regulaminy obowiązujące w świetlicy

w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy w Przedszkole Publiczne w Świdnicy i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy;

INFORMACJE

czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach: 6:45 – 16.30

Świetlica szkolna ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Oprócz zajęć świetlicowych, uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy pomocy nauczyciela-wychowawcy. Zajęcia świetlicowe mają zorganizować dzieciom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć następujące cele:

 -zapewnienie opieki wychowankom przed oraz po zajęciach szkolnych,

 - stwarzanie odpowiednich warunków do relaksu, wypoczynku, zjedzenia posiłku, odrabiania zadań domowych,

 - rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań,

 - ćwiczenie i poszerzanie samodzielności dziecka,

 - pielęgnowanie więzi z małą i dużą Ojczyzną

 - pobudzanie twórczej aktywności dziecka,

 - rozszerzanie zakresu wiadomości i umiejętności nabywanych przez dziecko w czasie zajęć lekcyjnych,

 - wskazywanie odpowiednich wzorców zachowań w tym:

 - rozwiązywania konfliktów,

 - pozytywnych sposobów radzenie sobie z emocjami,

 - przestrzegania zasad dobrego wychowania,

 - zaspakajanie wybranych potrzeb wychowanków,

 - uwrażliwianie wychowanków na problemy ekologiczne,

 - prowadzenie działań w ramach szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień,

 - organizowanie czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

  W okresie zimowym prowadzimy akcję „Pij mleko”, „ Owoce i warzywa w szkole”. Uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum a także przedszkolaki mają możliwość picia mleka. Celem akcji jest promocja zdrowego odżywiania idąca z zasadami Szkoły Promującej Zdrowie.

 Od paru lat na terenie naszej szkoły realizowane są cele ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. W tym roku szkolnym dzieci wysłuchają utworów
H. Sienkiewicza.

 Głównym organizatorem kampanii jest Fundacja ABC XXI propagująca głośne czytanie dzieciom, jako doskonały sposób na nawiązanie z nimi kontaktu, podniesienie ich możliwości intelektualnych, wyrobienie w dzieciach nawyku czytania. Kontynuujemy kampanię wzorem lat ubiegłych i organizować będziemy 45minutowe spotkania promujące głośne czytanie w klasach I-V SP. Wielu dzieciom doświadczenia z książką kojarzą się z przymusem, przykrością i nudą. Dlatego porzucają czytanie na rzecz telewizji. Nie stają się czytelnikami na resztę życia, tracą szansę na stały rozwój intelektualny i zawodowy. Bowiem najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe życie jest głośne czytanie dziecku dla przyjemności.

 W tym roku szkolnym w ramach pracy świetlicy chcemy kontynuować wyjazdy na Przegląd Szkolnej Twórczości Teatralnej. Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego i dziecięcych zespołów teatralnych, wymiana doświadczeń wśród instruktorów. Będzie to druga edycja przeglądu. W ramach pracy świetlicy szkolnej funkcjonuje kółko teatralne, na których dzieci mogą rozwijać swoje pasje. Planujemy zorganizować także cykl zajęć dotyczących higieny osobistej na które zaprosimy lekarza stomatologa i pielęgniarkę. Zaplanowanych zostało kilka konkursów plastycznych dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum.