ŚWIETLICA SZKOLNA

Opiekun - Danuta Warecka, Sylwia Madera

KONKURSY

Konkurs dla dzieci
„Moja ulubiona postać bajkowa” – edycja 2016

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie zaprasza dzieci w wieku 6-13 lat do udziału w konkursie na ulubioną postać bajkową. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych:

- dzieci w wieku 6-9 lat mają za zadanie wykonać pracę plastyczną przedstawiającą ich ulubioną postać z bajki. Technika wykonania prac dowolna plastyczna, płaska, format A4

- uczestnicy starsi, w wieku 10-13 lat przysyłają pracę literacką. Może to być opowiadanie, opis albo wiersz, przedstawiający bajkową postać lub jej przygodę. Format - co najmniej jedna strona w formacie A4, czcionka Times New Roman 12. Maksymalna objętość pracy 6 stron.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Organizator przyjmuje prace do 28 września 2016 roku (liczy się data stempla pocztowego). Każdą pracę należy podpisać na odwrocie (imię i nazwisko, adres, numer telefonu). Wraz z pracą należy przesłać wypełnioną zgodę rodzica/opiekuna na udział niepełnoletniego dziecka w konkursie.

Kryteria oceny prac:

Samodzielność

ciekawy pomysł

interesujący opis lub wykonanie

Wyniki konkursu 16 października 2016 r.

Organizator: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie.

Prace proszę oddawać do P. Danusi Wareckiej – świetlica szkolna
do 16.09.2016 r.

Termin zgłoszeń: 28/09/2016

Termin ogłoszenia wyników: 16.10.2016

Nagrody: rzeczowe- książki

Przedział wiekowy: 6-13 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Typ: indywidualny

 

 

Regulamin konkursu   „Moja ulubiona postać bajkowa”

1. Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.
 2. Celem konkursu jest: - wzbudzenie w uczestnikach kreatywności w opisaniu swojej ulubionej bajkowej postaci lub  w wykonaniu pracy plastycznej, - rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci, - wzbogacenie warsztatu plastycznego i różnorodnych form i technik plastycznych, - propagowanie bajek i baśni, - popularyzowanie twórczości literackiej dzieci, - rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów.
3. Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej lub literackiej swojej ulubionej postaci bajkowej.
4. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6–13 lat
5. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: - 6-9 lat;   - 10-13 lat.
6. Zadaniem uczestników jest: - wiek 6-9 lat: nadesłanie pracy plastycznej, w formie płaskiej, wykonanej
 w dowolnej technice, przedstawiającej swoją ulubioną postać bajkową. - wiek 10-13 lat: nadesłanie pracy literackiej napisanej w dowolnym gatunku (opowiadanie, opis, wiersz itp.) przedstawiającej bajkową postać, jej przygodę itp.
7. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę w terminie do 28.09.2016r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres Europejskiego Centrum Bajki.
8. Prace powinny spełniać następujące kryteria: - praca plastyczna: forma papierowa A4, płaska (nie elektroniczna), -  praca literacka nie może być krótsza niż 1 strona A4, napisana czcionką 12 Times New Roman i nie powinna przekraczać 6 stron w takim też wymiarze, - każda praca (literacka lub plastyczna) podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, adres i numer telefonu.
9. Do każdej pracy obowiązkowo prosimy dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna  na udział niepełnoletniego dziecka w konkursie.   
  10. Ocenie podlegać będą: - samodzielność, - ciekawy pomysł, - interesujący opis lub wykonanie.
11. W każdej kategorii wiekowej planuje się przyznanie trzech nagród rzeczowych za zajęcie I, II i III miejsca oraz 5 wyróżnień w postaci książek.
 12.  Jury zostanie powołane przez Organizatora konkursu.
13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12  października 2016 r.  roku na stronie internetowej Organizatora www.stolica-bajek.pl w zakładce Aktualności.
 14. Wręczenie nagród nastąpi 16 października 2016 r. W tym dniu odbędzie się w Europejskim Centrum Bajki Zjazd Postaci Bajkowych.
15. Organizator nie zwraca prac nadesłanych do konkursu.
16. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r.  o ochronie danych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
 17. Kontakt w sprawie konkursu:
 Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ul. Kornela Makuszyńskiego 1    
 28-133 Pacanów tel. 041 376 50 88     
 e-mail: biblioteka@pacanow.eu