Indywidualizacja nauczania

Informacje ogólne

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Indywidualizacja nauczania w klasach I- III w Gminie Świdnica”.

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cel główny projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych u 56 uczniów klas I – III poprzez organizację dodatkowych zajęć wspierających indywidualizację procesu nauczania oraz doposażenie bazy szkoły w pomoce dydaktyczne.

Cele szczegółowe:
• zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się, w tym w czytaniu i pisaniu oraz ryzyka dysleksji;
• zminimalizowanie wad wymowy;
• zniwelowanie wad postawy ciała;
• rozwój zainteresowań i wzrost umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych.

W ramach projektu od października 2012 r. w szkole odbywają się następujące zajęcia dodatkowe:
1. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
4. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe - język angielski.