SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

mgr Małgorzata Furmanek - koordynator

mgr Liliana Reimann

mgr Ewa Pentek

mgr Mariola Zapotoczna

Laura Kostrzewa

strona główna

O DZIAŁANIACH SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA LATA 2014 -2017

W RAMACH SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

W ZESPOLE SZKÓŁ W ŚWIDNICY

POD HASŁEM: „PROFILAKTYKA – INWESTYCJĄ NA PRZYSZŁOŚĆ”

  
Motto programu
: „Zdrowe dziecko lepiej się uczy, a zdrowy nauczyciel lepiej pracuje”.

Głównym celem programu jest: Tworzenie zdrowych relacji w szkole, szukanie właściwych rozwiązań, podejmowanie odpowiednich wyborów w trosce o swoje i innych zdrowie. Stwarzanie klimatu sprzyjającemu zdrowiu, osiąganiu sukcesów i prowadzenie edukacji zdrowotnej na najwyższym poziomie.

Zespół ds. promocji zdrowia w szkole przeprowadził autoewaluacje i w nowym programie profilaktycznym przewidywane będą następujące efekty i wyniki realizacji programu.

 

Uczniowie:

 1. Uczniowie posiadają podstawową wiedzę na temat działań w ramach realizacji projektu Szkoły Promującej Zdrowie.

2.      Propagują zdrowy, ekologiczny, bezpieczny styl życia.

 1. Zmieniają nawyki żywieniowe, świadomie włączając do codziennych posiłków owoce i warzywa.
 2. Uczniowie znają i przestrzegają swoje prawa w szkole i życiu, zachowując zasadę nietykalności cielesnej.
 3. Wybierają aktywne formy spędzania czasu wolnego.
 4. Poszukują informacji w różnych źródłach, poddają je krytycznej ocenie, selekcji i opracowują potrzebne materiały informacyjne jednocześnie znając zasady korzystania z bezpiecznego Internetu.
 5. Potrafią pracować w grupie, słuchają się nawzajem, podejmują wspólne decyzje, rozwiązują problemy, konflikty, dokonują samooceny swojej pracy.
 6. Integrują się z zespołem poprzez wspólną pracę, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami.
 7. Samorealizują się poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych.

 

Rodzice:

 1. Podnoszą świadomość wychowawczą poprzez udział w realizacji profilaktycznych zadań Szkoły promującej Zdrowie.
 2. Aktywnie włączają się w organizację czasu wolnego swoich dzieci, starając się być wzorcem osobowym dla swoich dzieci.
 3. Wspierają szkołę w realizacji zadań wychowawczych.
 4. Dostrzegają ważność podejmowanych działań prozdrowotnych dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej, psychicznej, emocjonalnej.
 5. Dostrzegają i doceniają potrzebę współdziałania z dzieckiem - lepiej poznają swoje dzieci, ich oczekiwania, problemy, predyspozycje i umiejętności.

 

Szkoła i nauczyciele:

 1. Promują zdrowy, ekologiczny styl życia w środowisku szkolnym i lokalnym.
 2. Integrują się z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 3. Uczniowie, nauczyciele i rodzice pozytywnie oceniają program.
 4. Promują szkołę i tworzą tradycję placówki.
 5. Nauczyciele podnoszą kompetencje pedagogiczne poprzez doskonalenie warsztatu pracy.
 6. Pogłębiają wiedzę o zdrowiu i ekologii i przekazują ją uczniom.
 7. Wspierają rodzinę w procesie wychowania dziecka.
 8. Przełamują bariery komunikacyjne w relacjach nauczyciel- uczeń, nauczyciel – rodzic.
 9. Sprzyjają osiąganiu przez uczniów sukcesów i pogłębieniu poczucia własnej wartości.
 10. Systematycznie stosują metody aktywizujące w pracy z uczniami.
 11. Organizują wspólnie z uczniami imprezy sportowo- rekreacyjne integrujące społeczność szkolną z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 12. Starają się być wzorem osobowym dla uczniów i rodziców.

   

Realizacja programu wpłynąć powinna na zbudowanie przyjaznej atmosfery i bezpiecznego środowiska szkolnego.

Zespół do spraw promocji zdrowia w szkole zakłada, że po realizacji programu uczniowie będą czuć się bezpiecznie w szkole, będą realizować zasady racjonalnego odżywiania i zastosują je w praktyce. Włączą się w walkę z nałogami i innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi w najbliższym środowisku. Zrozumieją też, w jaki sposób sprawność fizyczna i aktywność ruchowa wpływa na ich zdrowie i życie. A udział w zajęciach z zakresu ratownictwa przedmedycznego pogłębi i nauczy dużą grupę młodzieży niesienia pomocy w przypadkach nagłych stanów zagrożenia życia. Włączą się również z zaangażowaniem w działalność wolontariacką, która wpływa pozytywnie na rozwój osobowości, stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości.

Mamy nadzieję, iż proponowany program pozytywnie wpłynie na poprawę zdrowia oraz dobre samopoczucie całej społeczności szkolnej i zwiększy jej motywację do podejmowania poważnych przedsięwzięć nakierowanych na działanie na rzecz drugiego człowieka.

Program profilaktyki obejmować będzie następujące obszary, które podlegać będą ewaluacji:

 1. Bezpieczna i przyjazna szkoła (bez przemocy i agresji).
 2. Promocja zdrowia poprzez sport i zdrowe odżywianie (rekreacja ruchowa, zmiana nawyków żywieniowych).
 3. Profilaktyka uzależnień i zdrowie psychiczne ( dbanie o dobre samopoczucie społeczności szkolnej).