Projekty
    realizowane przez młodzież i nauczycieli
    Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy

"Świat Nauki" - 2017/2023

W naszej szkole ruszył projekt „Świat Nauki”. Będzie on realizowany w latach 2017 – 2023.

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające z fizyki, chemii, geografii, języka angielskiego, informatyki oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Ponadto pojawi się oferta zajęć wyrównawczych z chemii, biologii i matematyki.

Zajęciami objęci zostaną uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej - klasy 4 - 6.

 Więcej informacji – [zobacz więcej]

 


"Dwujęzyczne Dzieci" - 2014/2015r.

W gminie Świdnica od 21 października br. realizowany jest nowoczesny, atrakcyjny, znany i ceniony w całym kraju Program Powszechnej Dwujęzyczności Dwujęzyczne Dzieci. Wójt Adam Jaskulski w ramach realizacji polityki prorodzinnej, prospołecznej i edukacyjnej postanowił wykorzystać najnowsze światowe tendencje i jeszcze szerzej niż dotychczas promować ideę dwujęzyczności. Dwujęzyczność to nie tylko nauka drugiego języka równolegle do języka ojczystego, ale też pełne wykorzystanie niesamowitych możliwości mózgu małego człowieka.

 Wszystkie dzieci w wieku 2,5-6 lat uczęszczające do publicznych oddziałów przedszkolnych w gminie otrzymają za darmo do domu zestawy Baby Beetleszawierające 4 książeczki, 4 płyty DVD i 4 płyty CD zawierające kolorowanki,  filmy i piosenki. Podobne zestawy oraz podręczniki metodyczne trafią do rąk nauczycielek wychowania przedszkolnego. Atutem Dwujęzycznych Dzieci jest to, że rodzice nie muszą znać języka angielskiego, by pomagać dziecku w korzystaniu z dobrodziejstw tego programu.

 Link do strony programu – www.dwujezycznedzieci.pl

 


Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Świdnica - 2013/2014r.

W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 uczniowie kl. 1 – 3 SP będą kontynuować działania w ramach projektu pt.  Indywidualizacja nauczania w kl. I – III w gminie Świdnica. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi z edukacji polonistycznej zostanie objętych 16 uczniów, którzy  mają  trudności w opanowaniu wymagań programowych z edukacji polonistycznej. Celem zajęć będą ćwiczenia usprawniające technikę czytania ze zrozumieniem, redagowanie dłuższych form wypowiedzi, poprawność ortograficzną i językową

 


Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Świdnica - 2012/2013r.


W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Indywidualizacja nauczania w klasach I- III w Gminie Świdnica”.

 

Poszerzamy horyzonty - 2011r.


 

Streszczenie: http://breite-horizont.cba.pl/

Pomagamy rozwijać skrzydła - 2010r.


Streszczenie:

Od 1.04.2010r. do 30.11.2010r uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy realizują projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Pomagamy rozwijać skrzydła”. Głównym jego celem jest zmniejszenie dysproporcji powstałych w edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich zarówno w sferze poznawczej jak i psychicznej. Poprzez zaplanowane w projekcie zadania (zajęcia pozalekcyjne z grafiki komputerowej, fizyki, matematyki – w 3 grupach wiekowych, języka angielskiego – w 3 grupach wiekowych i języka niemieckiego – w 2 grupach wiekowych) pragniemy:

1. rozwinąć umiejętności matematyczno-przyrodnicze poprzez łączenie teorii z praktyką

2. rozwinąć umiejętności lingwistyczne na poziomie średnim, zapewniającym swobodną komunikację w różnych sytuacjach życia codziennego

3. rozbudzić zainteresowania uczniów grafiką komputerową i przygotować ich do korzystania z nowych TI

4. zapoznać uczniów z fizyką i astronomią w kontekście wyjaśniania zjawisk otaczającej nas rzeczywistości

5. wspomagać uczniów w określaniu swoich uzdolnień w celu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia zbieżnego z potrzebami rynku i konkurencyjnością gospodarki

6. kształcić postawę twórczą i kreatywne myślenie.

 

Różni na co dzień - równi w tańcu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoj Zasobów Ludzkich

 Streszczenie:

Celem projektu jest zmniejszenie rażących dysproporcji powstałych między uczniami zarówno w sferze poznawczej jak i psychicznej, powstałych w wyniku społeczno-gospodarczych zmian w kraju i w regionie. Dzięki projektowi: 

- zwiększymy poczucie własnej wartości uczniów, ich samoocenę i wiarę we własne możliwości;

- zmniejszymy trudności edukacyjne oraz zaległości w nauce(czytaniu, pisaniu, matematyce, j.angielskim);

- zwiększymy świadomość uczniów dotyczącą kontrolowania i organizacji przebiegu pracy oraz odpowiedzialności za własną naukę;

- wyeliminujemy wady postawy oraz nieprawidłowe nawyki prozdrowotne;

- zwiększymy zamiłowanie i zainteresowanie wśród uczniów tańcem, muzyką, wiedzą geograficzną, nauką języków obcych;

- nauczymy dzieci tolerancji, empatii w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych oraz działania w grupie.

Termin realizacji 1.05. 2007r. - 31.03.2008r.

Beneficjenci projektu: uczniowie klas I - VI szkoły podstawowej

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

W poszukiwaniu śladów po obu stronach Odry (2007 rok)


Realizatorami projektu jest grupa 20 uczniów Gimnazjum w Świdnicy, którzy są jednocześnie członkami Szkolnego Klubu Europejskiego Europek. Opiekunami grupy są Józefa Rebelska i Joanna Jamroziak. Koordynatorem projektu jest Liliana Reimann.

 Streszczenie:

Nasza szkoła już po raz drugi złożyła wniosek o przyznanie dotacji finansowej na realizację projektów ze środków unijnych. I tym razem okazało się, że zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym projekt jest dobry.

27 listopada 2006r. odbyło się posiedzenie polsko-niemieckiej Komisji Oceniającej projekty. Wniosek o dofinansowanie projektu W poszukiwaniu śladów po obu stronach Odry otrzymał pozytywną opinię i został zatwierdzony. Jego realizację rozpoczynamy 1 stycznia 2007r., planowany koniec - 31.12.2007r.

Realizatorami projektu jest grupa 20 uczniów Gimnazjum w Świdnicy, którzy są jednocześnie członkami Szkolnego Klubu Europejskiego Europek. Opiekunami grupy są Józefa Rebelska i Joanna Jamroziak.

Projekt ma być dowodem na to, że pomimo następstw wojny oraz różnych losów ludzi mieszkających na terenach przygranicznych, możliwa jest współpraca, pojednanie i przyjaźń. Dzięki projektowi stworzona zostanie sieć współpracy pomiędzy gminą Świdnica a miastem Seelow, a w szczególności pomiędzy uczniami Gimnazjum w Świdnicy a uczniami Gimnazjum w Seelow , Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie a Muzeum w Seelow. Celem projektu jest również nawiązanie osobistych przyjaźni pomiędzy młodzieżą polsko-niemiecką i wyszukanie wspólnych obszarów do dalszej współpracy. Realizacja zaplanowanych działań w projekcie ma przyczynić się do wzrostu atrakcyjności naszych obu regionów i zachęcić ich społeczność do zwiedzania ciekawych miejsc oraz integrowania się ze sobą. Niewątpliwą zaletą projektu jest doskonalenie komunikowania się młodzieży polskiej w języku niemieckim oraz zapoznanie się młodzieży niemieckiej z podstawowym słownictwem polskim z zakresu historii. Cały projekt ma pokazać lokalnej społeczności polskiej i niemieckiej, że warto likwidować wzajemne uprzedzenia oraz obawy dotyczące czasów z wojennej przeszłości w celu budowania wzajemnego zaufania i porozumienia.

Moja Mała Ojczyzna - (wrzesień - listopad 2005 rok)


Projekt Moja Mała Ojczyzna zrodził się podczas cotygodniowych wypraw rowerowych po naszej Gminie. Jego celem było zwiedzenie oraz gromadzenie informacji o najpiękniejszych zakątkach naszego regionu, które warto zobaczyć i którymi warto się pochwalić.