Doradztwo zawodowe

W roku szkolnym 2017/2018, zgodnie z nową podstawą programową w klasach VII, odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego.

Główne cele programu to:

  • przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i edukacyjnej;
  • kształtowanie świadomych decyzji o wyborze zawodu i szkoły;
  • wdrażanie uczniów do samopoznania i planowania własnego rozwoju;
  • określenie własnych zainteresowań;
  • poznanie zdolności, mocnych i słabych stron, umiejętności i predyspozycji;
  • poznanie świata zawodów i ścieżek edukacyjnych;
  • przekazanie informacji o możliwościach zdobycia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy;
  • uświadomienie konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej;
  • zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego;
  • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

 W trakcie zajęć uczniowie będą mogli określić swoje zainteresowania i skłonności zawodowe, poznać znaczenie temperamentu i usposobienia w wyborze zawodu, dokonać samooceny – określić swoje mocne strony. Poznają również  uzdolnienia i umiejętności niezbędne w pracy z ludźmi, rzeczami, techniką, pracy z danymi, przyrodą i działalnością artystyczną. Poszerzą swoją wiedzę o zawodach (warunki pracy, wymagania psychofizyczne)   i poznają ścieżki prowadzące do zdobycia określonego zawodu.

doradca zawodowy - Eliza Wiszniewska