BIBLIOTEKA SZKOLNA

Opiekun - Renata Szymula

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.

2. Jednorazowo można wypożyczyć DWIE książki (w tym tylko JEDNĄ lekturę obowiązkową) na okres DWÓCH tygodni.

3. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terninu zwrotu.

4. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.

5. Książkę należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić (bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem).

7. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

UCZNIOM KLAS PIERWSZYCH, DRUGICH I CZWARTYCH

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ PIERWSZYCH GIMNAZJUM

W ZESPOLE SZKÓŁ W ŚWIDNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. z 2014 r. Poz. 811.

 

1. Podręczniki szkolne są własnością Szkoły.

2. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały  

    edukacyjne)mające postać papierową.

3. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (obłożenie, nie pisanie

    wewnątrz).

4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest

    zobowiązany poinformować wychowawcę i bibliotekarza.

5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów

    edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły może zażądać od rodziców

    ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.

6. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów

    edukacyjnych)przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik,

    uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie

    znajdował się w bibliotece szkolnej. Dla każdego oddziału  klasowego

    przypada jeden dodatkowy komplet podręczników (materiałów

    edukacyjnych).

7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku

    szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich

    wypożyczonych podręczników(materiałów edukacyjnych).

8. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie

    Trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę

    podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników

    (materiałów edukacyjnych)wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

9. Podręczniki (materiały edukacyjne) będą wypożyczone uczniom nie później

    Niż do 14 września. Uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą

   wraz z wychowawcą podczas zajęć edukacyjnych.

10. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej

      podręczników(materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel uczący

     danego przedmiotu. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem

     klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki(materiały

     edukacyjne).

11. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania

      podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się

      do biblioteki szkolnej.

12. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczniowie zobowiązani są zwrócić

      podręczniki do biblioteki nie później niż do 30 czerwca danego roku

      szkolnego.

13. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego mają obowiązek 

      zwrócić podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku

      szkolnego.