BIBLIOTEKA SZKOLNA

Opiekun - Renata Szymula

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

1. Ze stanowisk komputerowych w czytelni internetowej mogą korzystać wszyscy czytelnicy biblioteki po wcześniejszym porozumieniu z bibliotekarzem.

2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin

3. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych w komputerach.

4. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania i informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.

5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi l godzinę.

6. Istnieje możliwość rezerwowania stanowiska komputerowego na określony dzień i godzinę.

7. Bibliotekarz może udzielić pomocy przy obsłudze komputera oraz wyszukiwaniu informacji w Internecie.

8. W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów.

9. Bibliotekarz ma prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast ją przerwać, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.

10. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

11. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia s sprzętu komputerowego. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

12. Osoby nie stosujące się do regulaminu zostaną pozbawione prawa do korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.